Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Er wordt veel gesproken over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dit heeft nieuwe inzichten gebracht die vervolgens hebben geleid tot het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017. Daarnaast is het programma ‘Kwaliteit Verpleeghuiszorg; Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ een leidend manifest voor alle verpleeghuizen. Voor de uitvoering van het programma zijn er vanuit Het Zorgkantoor transitiemiddelen beschikbaar gesteld. In Noord-Holland Noord dienden zeventien VVT-organisaties gezamenlijk veertien projectvoorstellen in voor de aanvraag van deze middelen. De projecten moeten binnen de gegeven kaders tot versterking van de kwaliteit van de zorg leiden. Hieronder volgt een greep uit de gedane projectvoorstellen.

Technologische innovatie

Technologie en ICT wordt steeds vaker ingezet om de zorg te verbeteren. Zo wordt in West-Friesland, De Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland gewerkt met een app en CRM-systeem voor een betere afstemming van het aantal bedden op acute zorgvragen in ziekenhuizen. Informatie-uitwisseling in de zorgketen is van toenemend belang om cliënten en patiënten van de juiste zorg op de juiste plek te voorzien en om medewerkers te ontlasten van registraties.

In de Kop van Noord-Holland zijn ICT-foto’s gemaakt om helderheid te geven over het huidige zorglandschap, ontwikkelingen bij de deelnemende organisaties en ontwikkelingen op organisatie overstijgend niveau.  Dit wordt uitgebreid naar West-Friesland en Noord-Kennemerland.

Opleidingsinitiatieven

VVT organisaties in Noord-Holland Noord slaan de handen ineen om bij te dragen aan effectief en innovatief leren en ontwikkelen. Onder de noemer ‘Leren is werken en werken is leren’ wordt leren gedaan op de plek waar het ook toegepast wordt: de werkvloer. De ideale leeromgeving is een omgeving waar ieder een nieuwsgierige houding heeft ten opzichte van het eigen handelen en dat van andere in de praktijk. Het succesvol creëren van een open leerklimaat waarbij zorgverleners zijn toegerust en er samenhang is tussen Vakbekwaamheid, Samenwerkend vermogen en Lerend vermogen. Door direct toe te passen wat wordt geleerd en hierop te reflecteren ontstaat er een elkaar versterkend systeem.

De twee wijkleercentra in De Kop van Noord-Holland; Wijkleerbedrijf Den Helder & WelSlagen Den Helder zetten ook in op effectief leren en ontwikkelen. Met het WijkLeerbedrijf willen de partijen aan de ene kant kansen bieden voor burgers uit Den Helder die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Aan de andere kant willen de partijen meer verbinding leggen met de omliggende wijken en informele hulp bieden aan kwetsbare wijkbewoners.

WelSlagen Den Helder ziet een ‘gap’ tussen vraag en aanbod. Er zijn verschillende instrumenten om zo’n ‘gap’ te overbruggen. De praktijk wijst uit dat scholing, werkervaring en het eigen maken van werknemersvaardigheden de kans op werk aanzienlijk vergroten. Het WelSlagen traject combineert deze instrumenten richting een betaalde leerwerkbaan in de zorg.

Samenwerken in de keten

Samenwerking in de keten blijft een belangrijk onderwerp van gesprek. Zo ook in de dementiezorg in De Kop van Noord-Holland. Voor de cliënt moet de dementiezorg en behandeling vloeiend doorlopen, ook bij verhuizing naar een intramurale setting. Het project zet in op de intramurale setting waar de behandeling nog geen integraal onderdeel is van de zorg. Op deze manier worden dubbelingen voorkomen en zal het aanbod van intra- en extramurale zorg gelijk worden getrokken.

In West-Friesland wordt de verpleegkundig specialist ingezet als regiebehandelaar. Een mogelijkheid voor (thuiswonende) cliënten met een WLZ-indicatie om de juiste zorg te ontvangen en om huisartsen te ontlasten. Naast de juiste zorg voor de cliënt zorgt deze opzet ook voor een interessante functie invulling van verpleegkundigen die breed ingezet willen worden.

Lees meer over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg